Patrons

 • Padmashri.
  Dr. Kakarla Subba Rao
 • Col.C.S.Pant. VSM

Organising Team

 • Dr. Veeraiah Chowdary
  Organising Chairmen
 • Dr. Jwala Srikala. M
  Organising Secretary
 • Dr. S. Annapurna
  Treasurer
 • Dr. Rashmi Sudhir
  Joint Secretary
 • Dr. Sirisha Jakka
  Joint Secretary
 • Dr. Ruju Doshi
  Joint Secretary

Regional Co-Ordinators

 • Dr. Jahnavi
 • Dr. Sajeeda

Scientific Committee

 • Dr. Bagyam Raghavan
 • Dr. Bijal Jhankaria
 • Dr. Meenakshi Thakur
 • Dr. Jwala Srikala
 • Dr. Suma Chakraborty
 • Dr. Smriti Hari

BISI Committee

 • Dr. Meenakshi Thakur
  President
 • Dr. Prem Kumar
  Vice President
 • Dr. Bagyam Raghavan
  Secretary
 • Dr. Jyothi Arora
  Treasurer
 • Dr. Bhavana Dev
  Joint Secretary

Governing Council Members

 • Dr. Madhavi Chandra
 • Dr. Rupa Ranganathan
 • Dr. Shikha Panwar
 • Dr. Bijal Jhankaria
 • Dr. Janaki Dharmarajan
 • Dr. Varsha Hardas
 • Dr. Bipit Duara
 • Dr. Rupa Anantashivam
 • Dr. Sangeeta Saxena